Dịch Vụ Tư Vấn Hồ Sơ Xin Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 18/06/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Trung Tâm Giáo Dục Việt báo cáo nội dung công tác xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức cụ thể như sau:

1. Điều kiện chung (Căn cứ điều 57 của NĐ59):

- Có giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định của pháp luật;

- Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: (Căn cứ điều 58 của NĐ59):

- Đơn đề nghị (theo mẫu của Bộ Xây dựng);

- Bản sao GPKD hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

- Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;

- Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 03 công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;

- Bản kê khai năng lực tài chính, máy,thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;

- Quy trình quản lý thực hiện công việc, hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký

3. Thẩm Quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Căn cứ điều 58 của NĐ59):

- Bộ Xây dựng: cấp chứng chỉ năng lực hạng I

- Sở Xây dựng: cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III

4. Chứng chỉ năng lực của tổ chức hạng II:

A, Khảo sát xây dựng hạng II (Căn cứ Khoản 2 Điều 59 của NĐ 59):

- Có ít nhất 03 người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hang II.

- Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng;

- Đã khảo sát ít nhất 01 dự án nhóm B, 01 công trình cấp II, hoặc 02 dự án nhóm C, hoặc 02 công trình cấp III trở lên.

B, Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra (Căn cứ Khoản 2 Điều 61 của NĐ 59):

- Có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng II;

- Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng;

- Đã thực hiện ít nhất 01 cộng trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

C, Chứng chỉ năng lực tổ chức QLDA (Căn cứ Khoản 2 điều 63 của NĐ59):

- Có ít nhất 03 người làm giám đốc QLDA;

- Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng;

- Đã thực hiện ít nhất 01 cộng trình nhóm B hoặc 02 công trình nhóm C cùng loại.

C, Chứng chỉ năng lực tổ chức thi công (Căn cứ Khoản 2 Điều 65 của NĐ 59):

- Có ít nhất 02 người làm chỉ huy trưởng;

- Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng;

- Có ít nhất 20 người công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn;

- Đã thực hiện ít nhất 01 cộng trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

D, Chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát (Căn cứ Khoản 2 Điều 66 của NĐ 59):

- Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghê giám sát hạng II, Chủ trì kiểm định xây dựng hạng II.

Trân Trọng.

Tư Vấn Xin Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Xây Dựng

Hotline: 0908.067.780 - 0979.067.780

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. Vũ Dung:      0945.827.780

Ms. Diễm Kiều:   0982.827.780

Ms. Thùy Dung:  0965.827.780

Ms. Việt Trinh:   0934.067.780

Ms. Diệu Quyên: 0913.067.780

Mr. Ngọc Vinh:   0979.067.780

Mr. Ngọc Hiếu:    0908.067.780

Mr.Linh: 0965.067.780 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án