HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG BÌNH

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Tại Quảng Bình - Cấp chứngchỉ an toàn khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Học tại Trường Đại Học Quảng Bình-Trường Chính trị Quảng Bình-Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

- Căn cứ Thông tư 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì các Công ty sử dụng lao động và người lao động phải học khóa tập huấn và cấp chứng nhận An toàn lao động-Vệ sinh lao động;

- Căn cứ nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung Tâm Giáo Dục Việt - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC.

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG QUẢNG BÌNH:

- Người sử dụng lao động và người lao động(Thông tư 27/2013/TT - BLĐTBXH)

II. NỘI DUNG HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN TẠI QUẢNG BÌNH:

- Chính sách,pháp luật về an toàn lao động,vệ sinh lao động.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở.

- Các yếu tố nguy hiểm,có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục,phòng ngừa.

- Kỹ thuật an toàn lao động,vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,vệ sinh lao động.

- Yêu cầu về an toàn lao động,vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Tại Quảng Bình - Cấp chứngchỉ an toàn khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Học tại Trường Đại Học Quảng Bình-Trường Chính trị Quảng Bình-Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

III. HỌC PHÍ LỚP AN TOÀN TẠI QUẢNG BÌNH:

- Mức học phí thay đổi theo hợp đồng đào tạo với số lượng học viên đông.

- Nhận Đào tạo tại Xí nghiệp,Nhà máy,Công trường

- Nhận học phí lớp an toàn lao động tại Quảng Bình:

⇶ Trường Đại Học Quảng Bình

Địa Chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

⇶ Trường Chính trị Quảng Bình

Địa Chỉ: Hoàng Văn Thụ, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

⇶ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

Địa Chỉ: Tiểu Khu 1, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Đăng ký học và lấy chứng chỉ an toàn: 0945.827.780 - 0965.827.780

IV. GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN:

- Giảng viên thuộc Sở lao động&TBXH Tỉnh Quảng Bình ,Bộ lao động TB&XH.

Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là người huấn luyện) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Có ít nhất 07 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Tại Quảng Bình - Cấp chứngchỉ an toàn khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Học tại Trường Đại Học Quảng Bình-Trường Chính trị Quảng Bình-Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

3. Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành

Người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

4. Huấn luyện thực hành:

a) Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện;

b) Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người huấn luyện có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

c) Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người huấn luyện có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 05 năm;

d) Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ;

đ) Người huấn luyện thực hành bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản này, đồng thời phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Tại Quảng Bình - Cấp chứngchỉ an toàn khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Học tại Trường Đại Học Quảng Bình-Trường Chính trị Quảng Bình-Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Tại Quảng Bình - Cấp chứngchỉ an toàn khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Học tại Trường Đại Học Quảng Bình-Trường Chính trị Quảng Bình-Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

5. Huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động

Người huấn luyện phải có trình độ bác sĩ trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Có ít nhất 05 năm làm công việc trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Định kỳ 02 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất một lần; trừ người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

V. THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN ATLĐ - VSLĐ TẠI QUẢNG BÌNH:

Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Lưu ý: Công ty, tổ chức, cá nhân gửi “Danh sách học viên tham gia khoá học” trước ngày khai giảng để trung tâm báo cáo - Liên hệ và đăng ký học an toàn lao động vệ sinh lao động tại Quảng Bình qua Web: http://giaoducviet.rdc.vn/

ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG BÌNH

Hotline: 0945.827.780 - 0965.827.780 - Email: giaoducviet.rdc@gmail.com Khóa Học Chứng Chỉ An Toàn Tại Quảng Bình - Cấp chứngchỉ an toàn khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Học tại Trường Đại Học Quảng Bình-Trường Chính trị Quảng Bình-Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đồng Hới

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. Vũ Dung:      0945.827.780

Ms. Diễm Kiều:   0982.827.780

Ms. Thùy Dung:  0965.827.780

Ms. Việt Trinh:   0934.067.780

Ms. Diệu Quyên: 0913.067.780

Mr. Ngọc Vinh:   0979.067.780

Mr. Ngọc Hiếu:    0908.067.780

Mr.Linh: 0965.067.780 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án