Số: 72/TB-SXD Kon Tum về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

 

UBND TỈNH KONTUM

SỞ XÂY DỰNG

Số:   72  /TB-SXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày  29  tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực

hoạt động xây dựng đối với tổ chức và đăng tải thông tin năng lực

 theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

 

Thực hiện Luật Xây dựng 2014, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định hướng dẫn thực hiện, trong đó có Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/8/2015.

Căn cứ các quy định tại Chương IV, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, trong thời gian Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, quy trình đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động đối với tổ chức và quy trình đăng tải thông tin năng lực về hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực nêu trên như sau:

  1. Đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đếnhết ngày 29/02/2016. Sau ngày 01/3/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
  2. Đối với các tổ chức đã công bố thông tin năng lực theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD, ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng vẫn áp dụng đến hết ngày 29/02/2016. Từ ngày 01/3/2016 các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và phải được đăng tải thông tin năng lực trên Trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
  3. Sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức và quy trình đăng tải thông tin năng lực về hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng sẽ thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

          Sở Xây dựng Thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:     

- Các T.chức HĐXD trên đ/bàn tỉnh;    

- Bộ Xây dựng (b/cáo);

- UBND tỉnh (b/cáo);

- Các Sở QL.CTXD chuyên ngành;

- UBND các huyện, TP Kon Tum;                                                  

- Các đ/c Lãnh đạo Sở;

- Trang TTĐT Sở Xây dựng;

- Lưu: VT, QLXD.vdhung.                                                                            

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Quang Hải

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. Vũ Dung:      0945.827.780

Ms. Diễm Kiều:   0982.827.780

Ms. Thùy Dung:  0965.827.780

Ms. Việt Trinh:   0934.067.780

Ms. Diệu Quyên: 0913.067.780

Mr. Ngọc Vinh:   0979.067.780

Mr. Ngọc Hiếu:    0908.067.780

Mr.Linh: 0965.067.780 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án